Provozní řád školky

Provozní řád MŠ

1.Údaje o zařízení
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy
Adresa školy: Jezerní 74, 47163
Telefon: 487 873 340
IČO: 70698520
Ředitelka: Mgr. Věra Konečná
Zřizovatel: Město Doksy, nám. Republiky 193, 47201 Doksy
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita třídy: 24
Provozní doba: 6.30 – 17.00
Učitelky MŠ: Romana Lebedová, Lucie Navrátilová. Obě s dlouholetou praxí v oboru.

  1. Režimové požadavky:

Režim dne je součástí přílohy organizačního řádu ZŠ a MŠ Doksy- Staré Splavy. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se klidného koutku ( vájíčka, stan) a neučastnit se společných činností, je jim to umožněno.

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody ( po 8.00 hodině) předem hlásit. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Přijímané budou pouze zdravé děti. Adaptace dítěte probíhá po vzájemné dohodě učitelky s rodiči.

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku-probíhají celý den, prolínají činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c) Didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

d) Pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) , pohybové hry a hudebně pohybové činnosti.

e) Pobyt venku: dle počasí, dopoledne 10,00- 11.30 hodin, odpoledne o odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10stupňů, při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahradu a vycházky.

Údržba školní zahrady: v létě zavlžování trávníku i písku v pískovišti, pravidelné sekání trávy.

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí,

po obědě cca 30 minut odpočívají všechny děti při poslechu pohádky, poté starší děti vstávají a učitelky jim nabízejí náhradní aktivity ( kroužky, logopedie, připrava na školu). Lůžka denně uklízí uklizečka, provětrá lůžkoviny i pyžama.Děti ke spánku nenutíme!!

g) Stravování: svačinky se podávají v době od 9.00 do 9.40, odpoledne od 14.00 do 14.30. Kuchařka připraví nápoje i potraviny, děti si sami prostírají a sami se obsluhují ( při odpolení svačině), po svačině odnášejí nádobí na určen é místo.Obědy se vydávají od 11.30, jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství jídla. Při obědě používají dle možností příbory, pití si z várnice nalévají sami. Děti jsou vedené k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka. Děti k jídlu nenutíme!!Zákaz vstupu do jídelny platí pro všechny cizí osoby.

h) Pitný režim: děti mají k dispozici celý den přístup k pití v jídelně, kde se obsluhují sami a pití si nalévají sami z várnice. Zajišťuje vedoucí starvování.

Várnici doplňuje provozní personál vždy podle potřeby. Nápoje se obměňují.

i)Otužování: pravidělně se větrá třída, uklizečka sleduje vytápění školy,kuchařka redukuje na přiměřenou teplotu.

Pokud teplota klesne pod 16 stupňů, bude provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

j) Omlouvání nepřítomnosi dítěte: rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hodin osobně nebo telefonicky. Na následující dny omlouvají kdykoliv v průběhu dne.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne – li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu MŠ ( teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k okamžitému zajištění další zdravotní péče o dítě.